با ما در تماس باشید

۰۲۱۲۲۴۱۴۰۰۱

کانال تلگرام

دکوراسیون داخلی اثر پارسی

مبلمان اداری

هنگام ورود ارباب رجوع به یک واحد یا سازمان لزوم تعريف فضاي لابي يا پذيرش محسوس می باشد که فرد ضمن برقراری ارتباط با بخش اطلاعات در صورت لزوم لحظاتي را منتظر بماند؛ به منظور سهولت در اين امر به کانتر پذيرش يا ميز منشي و مبلماني براي نشستن اشخاص نياز است . انتخاب مناسب، کارا و زيبا به خصوص در محيط هايي که با ارباب رجوع در ارتباط هستند، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد..

" >

طراحی اداری یک واحد اداری، بيانگر نوع شخصيت، سليقه و فرهنگ کارکنان سازمان یا اداره می باشد و سبک طراحی آنها، نه تنها دربردارنده مفهومی خاص است، بلکه ترکيبی از دقت و هنر را نيز در محيط کار شما به ارمغان می آورد.

در طراحی مبلمان اداری علاوه بر رعايت قوانين ارگونومی، به القای حس تشخص نيز توجه می شود. بهتراست پيش بينی درستی از وسائلی که کارکنان هر قسمت قرار است استفاده کند، داشته باشيد، چرا که برای هر نوع فعاليت کاری، به فضای خاصی نياز است و می بايست ميز خاص آن فعاليت را انتخاب کنيد. مثلا رسمی ترين مبلمان در فضاهای اداری، به بخش مديريت اختصاص می يابد. ازدیگر نکات ، تعيين مرز بندی صحیح می باشد شرکت هایی هستند که کارمندان زیادی در کنار هم کارمی کنند و برای جلوگیری از بروز مزاحمت و اخلال در کار،جداسازی فصای کاری توسط دیوایدر و یا پارتیشن صورت می گیرد که می توان با تنوع در طرح، رنگ و متریال از یکنواختی محیط کاست .

هنگام ورود ارباب رجوع به یک واحد یا سازمان لزوم تعريف فضاي لابي يا پذيرش محسوس می باشد که فرد ضمن برقراری ارتباط با بخش اطلاعات در صورت لزوم لحظاتي را منتظر بماند؛ به منظور سهولت در اين امر به کانتر پذيرش يا ميز منشي و مبلماني براي نشستن اشخاص نياز است . انتخاب مناسب، کارا و زيبا به خصوص در محيط هايي که با ارباب رجوع در ارتباط هستند، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد..

" > طراحی اداری یک واحد اداری، بيانگر نوع شخصيت، سليقه و فرهنگ کارکنان سازمان یا اداره می باشد و سبک طراحی آنها، نه تنها دربردارنده مفهومی خاص است، بلکه ترکيبی از دقت و هنر را نيز در محيط کار شما به ارمغان می آورد.

در طراحی مبلمان اداری علاوه بر رعايت قوانين ارگونومی، به القای حس تشخص نيز توجه می شود. بهتراست پيش بينی درستی از وسائلی که کارکنان هر قسمت قرار است استفاده کند، داشته باشيد، چرا که برای هر نوع فعاليت کاری، به فضای خاصی نياز است و می بايست ميز خاص آن فعاليت را انتخاب کنيد. مثلا رسمی ترين مبلمان در فضاهای اداری، به بخش مديريت اختصاص می يابد. ازدیگر نکات ، تعيين مرز بندی صحیح می باشد شرکت هایی هستند که کارمندان زیادی در کنار هم کارمی کنند و برای جلوگیری از بروز مزاحمت و اخلال در کار،جداسازی فصای کاری توسط دیوایدر و یا پارتیشن صورت می گیرد که می توان با تنوع در طرح، رنگ و متریال از یکنواختی محیط کاست .

هنگام ورود ارباب رجوع به یک واحد یا سازمان لزوم تعريف فضاي لابي يا پذيرش محسوس می باشد که فرد ضمن برقراری ارتباط با بخش اطلاعات در صورت لزوم لحظاتي را منتظر بماند؛ به منظور سهولت در اين امر به کانتر پذيرش يا ميز منشي و مبلماني براي نشستن اشخاص نياز است . انتخاب مناسب، کارا و زيبا به خصوص در محيط هايي که با ارباب رجوع در ارتباط هستند، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد..

" >

طراحی اداری یک واحد اداری، بيانگر نوع شخصيت، سليقه و فرهنگ کارکنان سازمان یا اداره می باشد و سبک طراحی آنها، نه تنها دربردارنده مفهومی خاص است، بلکه ترکيبی از دقت و هنر را نيز در محيط کار شما به ارمغان می آورد.

در طراحی مبلمان اداری علاوه بر رعايت قوانين ارگونومی، به القای حس تشخص نيز توجه می شود. بهتراست پيش بينی درستی از وسائلی که کارکنان هر قسمت قرار است استفاده کند، داشته باشيد، چرا که برای هر نوع فعاليت کاری، به فضای خاصی نياز است و می بايست ميز خاص آن فعاليت را انتخاب کنيد. مثلا رسمی ترين مبلمان در فضاهای اداری، به بخش مديريت اختصاص می يابد. ازدیگر نکات ، تعيين مرز بندی صحیح می باشد شرکت هایی هستند که کارمندان زیادی در کنار هم کارمی کنند و برای جلوگیری از بروز مزاحمت و اخلال در کار،جداسازی فصای کاری توسط دیوایدر و یا پارتیشن صورت می گیرد که می توان با تنوع در طرح، رنگ و متریال از یکنواختی محیط کاست .

هنگام ورود ارباب رجوع به یک واحد یا سازمان لزوم تعريف فضاي لابي يا پذيرش محسوس می باشد که فرد ضمن برقراری ارتباط با بخش اطلاعات در صورت لزوم لحظاتي را منتظر بماند؛ به منظور سهولت در اين امر به کانتر پذيرش يا ميز منشي و مبلماني براي نشستن اشخاص نياز است . انتخاب مناسب، کارا و زيبا به خصوص در محيط هايي که با ارباب رجوع در ارتباط هستند، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد..

" > در طراحی مبلمان اداری علاوه بر رعايت قوانين ارگونومی، به القای حس تشخص نيز توجه می شود. بهتراست پيش بينی درستی از وسائلی که کارکنان هر قسمت قرار است استفاده کند، داشته باشيد، چرا که برای هر نوع فعاليت کاری، به فضای خاصی نياز است و می بايست ميز خاص آن فعاليت را انتخاب کنيد. مثلا رسمی ترين مبلمان در فضاهای اداری، به بخش مديريت اختصاص می يابد. ازدیگر نکات ، تعيين مرز بندی صحیح می باشد شرکت هایی هستند که کارمندان زیادی در کنار هم کارمی کنند و برای جلوگیری از بروز مزاحمت و اخلال در کار،جداسازی فصای کاری توسط دیوایدر و یا پارتیشن صورت می گیرد که می توان با تنوع در طرح، رنگ و متریال از یکنواختی محیط کاست .

هنگام ورود ارباب رجوع به یک واحد یا سازمان لزوم تعريف فضاي لابي يا پذيرش محسوس می باشد که فرد ضمن برقراری ارتباط با بخش اطلاعات در صورت لزوم لحظاتي را منتظر بماند؛ به منظور سهولت در اين امر به کانتر پذيرش يا ميز منشي و مبلماني براي نشستن اشخاص نياز است . انتخاب مناسب، کارا و زيبا به خصوص در محيط هايي که با ارباب رجوع در ارتباط هستند، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد..

" >

طراحی اداری یک واحد اداری، بيانگر نوع شخصيت، سليقه و فرهنگ کارکنان سازمان یا اداره می باشد و سبک طراحی آنها، نه تنها دربردارنده مفهومی خاص است، بلکه ترکيبی از دقت و هنر را نيز در محيط کار شما به ارمغان می آورد.

در طراحی مبلمان اداری علاوه بر رعايت قوانين ارگونومی، به القای حس تشخص نيز توجه می شود. بهتراست پيش بينی درستی از وسائلی که کارکنان هر قسمت قرار است استفاده کند، داشته باشيد، چرا که برای هر نوع فعاليت کاری، به فضای خاصی نياز است و می بايست ميز خاص آن فعاليت را انتخاب کنيد. مثلا رسمی ترين مبلمان در فضاهای اداری، به بخش مديريت اختصاص می يابد. ازدیگر نکات ، تعيين مرز بندی صحیح می باشد شرکت هایی هستند که کارمندان زیادی در کنار هم کارمی کنند و برای جلوگیری از بروز مزاحمت و اخلال در کار،جداسازی فصای کاری توسط دیوایدر و یا پارتیشن صورت می گیرد که می توان با تنوع در طرح، رنگ و متریال از یکنواختی محیط کاست .

هنگام ورود ارباب رجوع به یک واحد یا سازمان لزوم تعريف فضاي لابي يا پذيرش محسوس می باشد که فرد ضمن برقراری ارتباط با بخش اطلاعات در صورت لزوم لحظاتي را منتظر بماند؛ به منظور سهولت در اين امر به کانتر پذيرش يا ميز منشي و مبلماني براي نشستن اشخاص نياز است . انتخاب مناسب، کارا و زيبا به خصوص در محيط هايي که با ارباب رجوع در ارتباط هستند، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد..

" > طراحی اداری یک واحد اداری، بيانگر نوع شخصيت، سليقه و فرهنگ کارکنان سازمان یا اداره می باشد و سبک طراحی آنها، نه تنها دربردارنده مفهومی خاص است، بلکه ترکيبی از دقت و هنر را نيز در محيط کار شما به ارمغان می آورد.

در طراحی مبلمان اداری علاوه بر رعايت قوانين ارگونومی، به القای حس تشخص نيز توجه می شود. بهتراست پيش بينی درستی از وسائلی که کارکنان هر قسمت قرار است استفاده کند، داشته باشيد، چرا که برای هر نوع فعاليت کاری، به فضای خاصی نياز است و می بايست ميز خاص آن فعاليت را انتخاب کنيد. مثلا رسمی ترين مبلمان در فضاهای اداری، به بخش مديريت اختصاص می يابد. ازدیگر نکات ، تعيين مرز بندی صحیح می باشد شرکت هایی هستند که کارمندان زیادی در کنار هم کارمی کنند و برای جلوگیری از بروز مزاحمت و اخلال در کار،جداسازی فصای کاری توسط دیوایدر و یا پارتیشن صورت می گیرد که می توان با تنوع در طرح، رنگ و متریال از یکنواختی محیط کاست .

هنگام ورود ارباب رجوع به یک واحد یا سازمان لزوم تعريف فضاي لابي يا پذيرش محسوس می باشد که فرد ضمن برقراری ارتباط با بخش اطلاعات در صورت لزوم لحظاتي را منتظر بماند؛ به منظور سهولت در اين امر به کانتر پذيرش يا ميز منشي و مبلماني براي نشستن اشخاص نياز است . انتخاب مناسب، کارا و زيبا به خصوص در محيط هايي که با ارباب رجوع در ارتباط هستند، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد..

" >

طراحی اداری یک واحد اداری، بيانگر نوع شخصيت، سليقه و فرهنگ کارکنان سازمان یا اداره می باشد و سبک طراحی آنها، نه تنها دربردارنده مفهومی خاص است، بلکه ترکيبی از دقت و هنر را نيز در محيط کار شما به ارمغان می آورد.

در طراحی مبلمان اداری علاوه بر رعايت قوانين ارگونومی، به القای حس تشخص نيز توجه می شود. بهتراست پيش بينی درستی از وسائلی که کارکنان هر قسمت قرار است استفاده کند، داشته باشيد، چرا که برای هر نوع فعاليت کاری، به فضای خاصی نياز است و می بايست ميز خاص آن فعاليت را انتخاب کنيد. مثلا رسمی ترين مبلمان در فضاهای اداری، به بخش مديريت اختصاص می يابد. ازدیگر نکات ، تعيين مرز بندی صحیح می باشد شرکت هایی هستند که کارمندان زیادی در کنار هم کارمی کنند و برای جلوگیری از بروز مزاحمت و اخلال در کار،جداسازی فصای کاری توسط دیوایدر و یا پارتیشن صورت می گیرد که می توان با تنوع در طرح، رنگ و متریال از یکنواختی محیط کاست .

هنگام ورود ارباب رجوع به یک واحد یا سازمان لزوم تعريف فضاي لابي يا پذيرش محسوس می باشد که فرد ضمن برقراری ارتباط با بخش اطلاعات در صورت لزوم لحظاتي را منتظر بماند؛ به منظور سهولت در اين امر به کانتر پذيرش يا ميز منشي و مبلماني براي نشستن اشخاص نياز است . انتخاب مناسب، کارا و زيبا به خصوص در محيط هايي که با ارباب رجوع در ارتباط هستند، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد..

پارتیشن اداری

پارتيشن (partition) به معنی جداسازی و قسمت بندی است. در محيط های اداری، قسمت هايی که فعاليت مشخص و متمايزی در آن انجام می گيرد، می توانند توسط پارتيشن از يکديگر جدا شوند. در طراحی پارتيشنها، مي توان از تلقيق ام دی اف (mdf) با شيشه و فلزاتی نظير آلومينيوم بهره گرفت.

میز های اداری

میزهای اداری شامل طیف وسیعی ( میز مدیریتی ، میز کارمندی، میز کار گروهی ، میز کنفرانس، میز پزیرش یا کانتر و مبلمان اداری ان ها)است که با توجه به نوع فعالیت یک سازمان و نهاد و ارباب رجوعان و مساحت محیط دارای طراحی های مختلفی است که بایستی متناسب با نیاز ان نهاد یا سازمان ارایه شود . که هرکدام دارای مشخصه و نکاتی است که اثر پارسی سعی در حل این مشکل برای گردانندگان این نوع محیط ها دارد .

سالن کنفرانس

اهمیت فضایی که در آن جلسات کاری برگزار می شود، به حدی است که از سالن کنفرانس به عنوان ویترین یک شرکت یاد می شود. بسيار مهم است که ميز و صندليهايی که در سالن يا اتاق کنفرانس به کار می رود، علاوه بر تامین زيبايی، استاندارد بوده و راحتی کامل را برای کاربر، فراهم آورد . ميزهای کنفرانس، مجموعه ای از ميزهاي تکی يا مدولار اداری هستند که برای استفاده همزمان چندين کاربر و به منظور گفتگو و جلسه طراحی و ساخته می شوند. این میزها در ابعاد و شکل‌های مختلف بنا به سلیقه و نیاز کارفرما موجود هستند.

کمد های اداری ( فایلینگ)

کمدها و کتابخانه های اداری برای ذخيره سازی اسناد، تکيه گاه تجهيزات و ... طراحی می شوند. سيستم بايگانی، می بايست بواسطه نيازهای کارفرما و فضای موجود انتخاب شود. کمدها  و کتابخانه ها، از درهم ريختگی ميز  کار با  داشتن قفسه ها و کشوهای گوناگون، جلوگيری می کنند کمدهای اداری، می توانند بر ديوار نصب يا به سادگی همچون تکه ای از مبلمان بر کف گذاشته شوند، حتی می توانند در ضخامت ديوار ساخته شوند .